ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำวิจัยในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา หันมาสนใจการทำวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม