ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 21 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร
 
     
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน 
    - ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

2. หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)
    - ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561

ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม