ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 20 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร
 
     
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหากรารเงินในส่วนราชการ
2. หลักสูตร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
3. หลักสูตร การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. หลักสูตร การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 
6. หลักสูตร การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม พ.ร.บ.ใหม่)


รายละเอียดเพิ่มเติม