ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
 
     
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 (สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา)

    - ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561

2. หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพนัก HR สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1

    - ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 7 เมษายน 2561

3. หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 
    - ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2561

4. หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 10
    - ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561

5. หลักสูตร กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 10
     - ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม