ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 25 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 261 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3
 
     
มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก" ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม