ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม