ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญชวนส่งทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
 
     
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ เครือขา่ายวิจัย เชิญชวนส่งทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม