ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 15 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0158 วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษามลายู หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ทางภาษามลายู หรือปริญญาโททางภาษามลายูที่ไม่ใช่แผน ก แต่มีผลงานวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษามลายู ผู้สมัครทุกรายต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษามลายู และกรณีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
- สำหรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP (PSU-GET) ที่เทียบเท่ากับผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร โดยให้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าว ภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม