ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 15 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในแง่สาเหตุของเหตุความไม่สงบ แนวทางในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายหลังที่เกิดสถานการณ์ มุมมองของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ที่มีต่อปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานความมั่นคงของประเทศ และเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ทุกภาคส่วน

กรอบวิจัย ประกอบด้วย
1. รัฐกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เปลี่ยนไปท่ามกลางความรุนแรง 13 ปี : ผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ
: ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม