ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 25 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
 
     
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม