ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)
 
     
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
2. เป็นผู้มีผลการศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70

กำหนดรับสมัคร : 1-31 มีนาคม 2561

รายละเอียด