ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 27 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ The 2nd Ramathibodi Dental Symposium ทันตแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจโรคทางระบบ (NCDs)
 
     
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ The 2nd Ramathibodi Dental Symposium ทันตแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจโรคทางระบบ (NCDs) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์สังกัดงานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ของทันตกรรมแบบสหสาขาวิชา เพื่อให้การรักษากลุ่มผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ป่วยและญาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม