ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่)
2. โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
3. โครงการฝึกอบรม "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager : RM)
4. โครงการฝึกอบรม "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"


รายละเอียดเพิ่มเติม