ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 
     
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ภาคประชาชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม