ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 29 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล
 
     
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรขององค์การ โดยมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลตามร่างแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรขององค์การสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การเข้าสู่องค์การแบบดิจิทัล รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดการอบรม ดังนี้

1. กำหนดจัดอบรมภายในประเทศ ระยะเวลา 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง จำนวน 6 รุ่น
    - รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561
    - รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
    - รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
    - รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561
    - รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 79 มีนาคม 2561
    - รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านดิจิทัล ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา 6 คืน 4 วัน จำนวน 2 ครั้ง
    - ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2561
    - ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม