ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง
 
     
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น "นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริหารเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในเชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับประสบการณ์และศักยภาพของผู้รับการอบรม โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 มิถุนายน 2561 เรียนวันศุกร์ เวลา 13.00 - 20.00 น. จำนวน 144 ชั่วโมง ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม