ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 6 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation
 
     
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม