ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ลักษณะทุน
1. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวนไม่เกิน 3 ทุน
2. เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละไม่เกิน 14 วัน และการขอทุนต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 วัน
3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ และไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
4. เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host)

สาขาที่รับสมัคร : ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

กำหนดรับสมัคร : 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม