ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 22 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาการแพทย์แผนไทย จัดการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(2)
 
     
สภาการแพทย์แผนไทย จะดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

กำหนดเสนอชื่อและสมัคร : 15-22 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม