ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 4 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
 
     
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณากกฎหมายที่จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับพันธกรณีและความตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน และเป็นฐานข้อมูลกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน

Website : http://asean-law.senate.go.th