ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์ ทั้งนี้ การจัดทำวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงผลงานทางวิชาการ ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสาตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

กำหนดเปิดรับผลงาน
: 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม