ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 7 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39
 
     
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่าง นายช่าง วิศวกร เจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดฯ และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เพื่อจะสามารถนำความรู้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- รุ่นที่ 38  ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- รุ่นที่ 39  ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียดเพิ่มเติม