ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.61 ถึงวันที่ 4 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้่งที่ 11 เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
 
     
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้่งที่ 11 เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม