ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์  (ตำแหน่งเลขที่ 3341)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญยาเอกทางภาษาอังกฤษ เน้นด้านการแปล / Lingusitics / Second Language Acquisition โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาโท แผน ก ทางภาษาอังกฤษ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษภายในหนึ่งปี สามารถส่งหลักฐานต่าง ๆ พร้อมประวัติบุคคลได้ หากผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างเป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจะบรรจุเข้าทำงานได้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม