ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จำนวน 1 อัตรา
 
     
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : 6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม