ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แจ้งกำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2561
 
     
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แจ้งกำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2561 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้แนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักการทำธุรกิจพอเพียงและหลักวิชาการต่่าง ๆ ผ่านการบ่มเพาะเนื้อหาความรู้และปฏิบัติงานจริงในโครงการส่วนพระองค์ฯ โดยนิสิต นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงาน สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม