ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 15 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา  ดังนี้

1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ เน้นด้านการแปล/Linguistics/Second Language Acquisition โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทางภาษาอังกฤษ
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

2. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางภาษามลายู หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ทางภาษามลายู หรือปริญญาโททางภาษามลายูที่ไม่ใช่แผน ก แต่มีผลงานวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษามลายู ผู้สมัครทุกรายต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษามลายู และกรณีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560

3. รับสมัครชาวต่างประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

    - ชาวต่างประเทศที่มีวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2560

4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 2808) จำนวน 1 อัตรา
    - วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาชุมชน
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561

5. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    - วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาชุมชน
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม