ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ลักษณะของโครงการ
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L) และต้องมีลักษณะดังนี้
1. ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร (R&D) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและพัฒนาทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน และ
2. ก่อใเห้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ
- รอบที่ 1 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
- รอบที่ 2 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม