ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 8 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม