ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
 
     
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 เพื่อการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกิน สำหรับผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเกษตรกรรม หรือผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นการสร้างความพร้อมในเรื่องของการวางแผนอาชีพก่อนเข้าสู่ที่ดินรองรับ รวมทั้งสามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพได้

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม