ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 13 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 9
 
     
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารราคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กำหนดรับสมัคร : 4 กันยายน - 13 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม