ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 9 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสถา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 
     
สำนักงานราชบัณฑิตยสถา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชานาวาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

คุณวุฒิ

ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิเป็นที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : 25 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม