ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 6 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
     
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง The University of Everywhere : international Networking ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและทรัพยากรมนุษย์ของมวลมนุษยชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม