ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 14 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมการแพทย์แผนไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผลเบาหวานกับการแพทย์แผนไทย : องค์ความรู้ การบูรณาการและการประยุกต์ใช้
 
     
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผลเบาหวานกับการแพทย์แผนไทย : องค์ความรู้ การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวาน ตลอดจนเกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ไปใช้เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยสำหรับศึกษาวิจัยทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม