ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 0038)
 จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และจบปริญญาโทหรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปริญญาเอก หากมีตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 0061)
จำนวน 1 อัตรา
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่งได้ หรือปริญญาเอก ด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม