ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7(ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย
4. ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน
5. ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด

กำหนดรับสมัคร : 1-30 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม