ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 18 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มอบทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
     
มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้ซึ่งศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะสนับสนุนเงินทุนวิจัยระดับปริญญาโท เรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และระดับปริญญาเอก เรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับการอนุมัติหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2/2559
3. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/วิทยานิพนธ์ในโครงการเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิจัดสรรทุน เป็นกรณีไป

กำหนดรับสมัคร
: ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม