ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 29 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสารัตถศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 2808)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมามนุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาชุมชน

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม