ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภู...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ๊ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์โครงการระบบอีเลิร์นนิ่งกฎหมายและระบบจัดการคว...
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประกาศผลการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2560...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ...
สำนักงานจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ...
กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระน...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา...
กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก และแปรรูปสมุนไพรควบค...
โรงพยาบาลพัทลุง ขอบคุณในโอกาสการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560...
More...     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิ...
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2560...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คร...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการก...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพั...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Performance Excellence ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
กรมสุขภาพจิต จัดประชุมและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาช...
More...     
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผ...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ป...
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2560...
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชิญร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเท...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจ...
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND"S Health Research Awards...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มิถุนายน 2560      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301