ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
กระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม...
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล...
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Compettition ครั้งที่ 3...
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ...
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live T...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่...
บริษัท เทนโซ จำกัด เชิญชวนส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุม...
More...     
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒ...
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและ...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ ...
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560...
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020...
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการกา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหร...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มิถุนายน 2561      
       
อาพฤ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30