ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทา...
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เชิญชวนสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ...
กรมสุขภาพจิต ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยี Depression Let's talk ซึมเศร้า...เราคุยกันได้...
สำนักสงฆ์ถ้ำกิตติวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีงานบุญมหากุศล ทอดกฐินสามัคคี ประ...
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา...
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาร...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยลัย ประจำปี 2560 ณ วัดศรีคงคาราม ...
สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การรับรองหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป.รับรอง...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนเพื่อขอเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำ...
More...     
กระทรวงการคลัง จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร 4.0 และ หลักสูตรผู้นำ 4.0...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย : กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่ว...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนา เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใ...
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K...
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2560...
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง ความเสียหายของระบบและสวิตช์บอร์ดไฟฟ...
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดสัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่อง ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจว...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย...
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนาเทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      สิงหาคม 2560      
       
อาพฤ
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 3112