ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมา...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานแล...
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรมหลายหลักสูตร...
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Leadership Development Program ...
Social Value Thailand เชิญชวนร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหร...
มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดัชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพ...
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หลายหลักสูตร...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 ห...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      พฤษภาคม 2562      
       
อาพฤ
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 311