ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดป่าบ้านศาลา ในพระสังฆร...
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งระงับการเผยแพร่หนังสือจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี...
กระทรวงการคลัง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน...
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...
บริษัท เบรน เนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดวาดภาพประกอบ Illustrator Contest Asia...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ...
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญชวนอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นก...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 ณ วัดหาดส...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ...
More...     
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน...
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหา...
Kis International School กรุงเทพมหานคร รับสมัครบรรณารักษ์...
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง...
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง จ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต...
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทย...
More...     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Confere...
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2560...
European Union เชิญชวนเข้าร่วมประชุม Erasmus + Seminar and Info Day ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ...
สถานฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2018...
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ BRAND'S Health Conference 2017...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเเละเชิญชวนส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 256...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Ind...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      ตุลาคม 2560      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234