ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 Thai   English 
0 0 0
 
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 "ตามรอยเท้าพ่อ"...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประ...
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่ง...
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพัก...
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017 ...
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำเสนองานระบบ E-OFFICE และงาน DIGITAL PRINTING ROOM...
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าประกวดในงานนิทรรศการ...
More...     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึก...
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560...
More...     
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา...
บริษัท เงินทองมาวัสดุ จำกัด ประกาศรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปิดร้านวัสดุออนไลน์มือถือ...
โรงแรมอัลพีน่า ภูเก็ต นาลีน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ขอรับนักศึกษาฝึกงาน...
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยก...
บริษัท เดอ มอนด์ อนัณดารา จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ว...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ว...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ คณะคร...
More...     
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการ...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายเวลาในการรับบทบความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ...
มหาวิทยาลัยราชธานี เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราช...
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานเสวนา Global mindsets for Thailand 4.0 : The minds and the practices ...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะครูในการจัดการเรียนก...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกวดนวัตกรรม halal digital...
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังค...
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ The 2nd ID Rama Workshop "Cutting Edge in Infectious Diseases"...
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ The 4th Annual Meeting of Ramathibodi Conference เรื่อง Upd...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มีนาคม 2560      
       
อาพฤ
262728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311