ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิ...
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก...
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเครา...
การคัดเลือกผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพ...
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เชิญร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโน...
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เชิญร่วมโครงการโลกสวย ตาใ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 11 (6) แห...
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสครบ...
More...     
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และปร...
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภ...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobi...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่...
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรอบรม การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสต...
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 : A comprehe...
บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด จัดอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      เมษายน 2561      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3012345