ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา...
บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เชิญชวนร่วมงาน ProPak Asia 2017...
กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ณ วัดเจ็ดยอด จังหว...
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ...
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนร่วมแสดงผลงานในงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา...
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประกวดการออกแบบ Infographic และ สื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปี...
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ เป็น "ครูวิทยาศาสต...
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศา...
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทค...
More...     
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
More...     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference : Teaching Competency Devel...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง Ethics, Esthetics, and Em...
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในยุคประเทศไทย 4.0 ...
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที...
สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต...
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาก...
กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2560...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      เมษายน 2560      
       
อาพฤ
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 2829
30123456