มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
กระทรวงการคลัง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดีมีคุณธรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
จังหวัดสงขลา เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2560
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานกิจการนิสิตนักศึกษา
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนเข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานพัฒนาการสอนในโครงการ 2016 SPU-Teaching and Learning Forum : Experience of Learning
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560
บริษัท นานมี จำกัด จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560
บริษัท เวิลด์ เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด จัดการแข่งขัน World Energy Innovation Contest
บริษัท เวิลด์ เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด เชิญร่วมนิทรรศการ World Energy EV and Green Innovation
จังหวัดสระบุรี จัดประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เชิญชวนร่วมงาน ProPak Asia 2017
กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย


หน้าที่ :