มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าประกวดในงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 16
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ กรีน ของบริษัท จะนะ กรีน จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประกวดเรียงความนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นราคาพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 สำหรับคณะจัดงานประชุม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ
กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564 และยุทธศาสตร์ชา ปี 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการทางการค้า พ.ศ. 2547
บริษัท ไบเเทค จำกัด เชิญชวนส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ DTN BUSINESS PLAN 2017
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2560
กรมการพัฒนาชุมชน เชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช


หน้าที่ :