มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l
ข่าวการศึกษาต่อ
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.55 ถึงวันที่ 11 พ.ค.55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
 
     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

1. คณะศาสนาและปรัชญา
     - สาขาวิชาพุทธศาสตร์
     - สาขาวิชาปรัชญา
     - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

2. คณะมนุษยศาสตร์
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     - สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต

3. คณะสังคมศาสตร์
     - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
     - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์
     - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
     - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
     - สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

กำหนดรับสมัคร : 26 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2555

 รายละเอียดเพิ่มเติม