ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.67 ถึงวันที่ 29 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้รองผู้วย่าราชการจังหวัด กลุ่มภารกิจความมั่นคง ปลัดจังหวัดสงขลา และประกันสังคมจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน