ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.67 ถึงวันที่ 6 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ เทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาและการติดต่อราชการด้ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๑๒