ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.66 ถึงวันที่ 13 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4