ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.66 ถึงวันที่ 23 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ การจัดทำเอกสาร และการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5