ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.66 ถึงวันที่ 8 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและพัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาคัฐในปัจจุบัน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5