ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.66 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร