ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 18 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567