ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.66 ถึงวันที่ 15 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566